เลขทะเบียน => กนก 128 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คูณ สุขพรรณ์ เสร็จแล้ว