เลขทะเบียน => กนบ 815 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน185/1/2 เสร็จแล้ว