เลขทะเบียน => 1กข 6179 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ลอย เสร็จแล้ว