เลขทะเบียน => 1กง 9183 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบูรณ์ เสร็จแล้ว