เลขทะเบียน => กพ 2409 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมคิด เสร็จแล้ว