เลขทะเบียน => กพจ 568 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นุชจรี เสร็จแล้ว