เลขทะเบียน => 1กง 5365 ฉช
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญสี เสร็จแล้ว