เลขทะเบียน => อพฉ 403 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิทยา เสร็จแล้ว