เลขทะเบียน => 1กฉ 6661 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน อำพล เสร็จแล้ว