เลขทะเบียน => กตท 909 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ราตรี เสร็จแล้ว