เลขทะเบียน => 1กค 3274 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุกัลยา เสร็จแล้ว