เลขทะเบียน => กฉม 963 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นงรัก เสร็จแล้ว