เลขทะเบียน => กทน 182 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำวย เสร็จแล้ว