เลขทะเบียน => ตค 9206 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จิตตรา เสร็จแล้ว