เลขทะเบียน => 1กง 6981 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นันทวุฒิ เสร็จแล้ว