เลขทะเบียน => บบ 4713 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รัตนา เสร็จแล้ว