เลขทะเบียน => 1กฌ 5067 อบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศิริลักษณ์ เสร็จแล้ว