เลขทะเบียน => บบ 7231 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รัตนา เสร็จแล้ว