เลขทะเบียน => 1กง 11 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ฟรังค์ เสร็จแล้ว