เลขทะเบียน => 1กค 6588 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิชิต เสร็จแล้ว