เลขทะเบียน => กมค 393 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แดง เสร็จแล้ว