เลขทะเบียน => 1กญ 5944 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมศรี เสร็จแล้ว