เลขทะเบียน => 6กอ 2618 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ขจรยศ โพธิ์เงิน ผู้โอน เสร็จแล้ว