เลขทะเบียน => 1กค 934 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ลำดววน เสร็จแล้ว