เลขทะเบียน => กมฉ 149 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มานิตย์ เสร็จแล้ว