เลขทะเบียน => 1กค 2649 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เข็มฮวย เสร็จแล้ว