เลขทะเบียน => 1กง 1587 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คำปน เสร็จแล้ว