เลขทะเบียน => กมฉ 334 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิชัย เสร็จแล้ว