เลขทะเบียน => คฉฉ 468 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อัชลี เสร็จแล้ว