เลขทะเบียน => 1กญ 1094 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญทวี เสร็จแล้ว