เลขทะเบียน => 1กก 9229 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญทวี เสร็จแล้ว