เลขทะเบียน => 1กง 7465 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พัฒนา เสร็จแล้ว