เลขทะเบียน => 1กฆ 8072 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นิ่มนวล เสร็จแล้ว