เลขทะเบียน => กพน 216 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อรุณี เสร็จแล้ว