เลขทะเบียน => 1กง 9889 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบูรณ์ เสร็จแล้ว