เลขทะเบียน => 9กอ 6597 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุมาลี เสร็จแล้ว