เลขทะเบียน => 1กฆ 8072 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นิ่มนวน เสร็จแล้ว