เลขทะเบียน => 1กก 4980 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รุ่งระวี เสร็จแล้ว