เลขทะเบียน => กงต 300 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รุ่งระวี เสร็จแล้ว