เลขทะเบียน => 1ขก 880 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รังสรรค์ เสร็จแล้ว