เลขทะเบียน => กพฉ 316 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มณีรัตน์ เสร็จแล้ว