เลขทะเบียน => 1กจ 988 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บัวไฝ เสร็จแล้ว