เลขทะเบียน =>   
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศิริลักดิ์ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน