เลขทะเบียน => 1กฌ 5094 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เจริญ เสร็จแล้ว