เลขทะเบียน => 1กฌ 388 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมัย เสร็จแล้ว