เลขทะเบียน => 1กฐ 2660 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้านขายผ่อน( มนตรี เสร็จแล้ว