เลขทะเบียน => บน 8519 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เสกสรรค์ เสร็จแล้ว