เลขทะเบียน => 1กฉ 4998 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อ้าย เสร็จแล้ว