เลขทะเบียน => กพบ 187 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบัติ เสร็จแล้ว