เลขทะเบียน => ขมฉ 63 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นุชรัตน์ เสร็จแล้ว